Takeshi Obata

 • Takeshi Obata ; illustrations ; blanc et noir

  Takeshi Obata

 • Death note t.1

  ,

 • Death note t.2

  ,

 • Death note t.3

  ,

 • Death note t.4

  ,

 • Death note t.5

  ,

 • Death note t.12

  ,

 • Death note t.8

  ,

 • Death note t.7

  ,

 • Death note t.10

  ,

 • Death note t.6

  ,

 • Death note t.9

  ,

 • Death note t.11

  ,

 • Death note t.13

  ,

 • Platinum end t.3

  ,

 • Platinum end t.1

  ,

 • Platinum end t.2

  ,

 • Platinum end t.4

  ,

 • Platinum end t.11

  ,

 • Platinum end t.13

  ,

 • Platinum end t.5

  ,

 • Platinum end t.14

  ,

 • Platinum end t.12

  ,

 • Platinum end t.6

  ,

empty